Inne projekty kolejowe

Samorząd Województwa Dolnośląskiego nie tylko dotuje i organizuje przewozy pasażerskie, ale również jest inicjatorem zakupu nowoczesnego taboru i rewitalizacji zaniedbanych dolnośląskich linii kolejowych.

Zakup 5 EZT dla Kolei Dolnośląskich

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński podpisał 9 listopada 2010 r. umowę na zakup 5 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które będą dostosowane do rozwijania maksymalnej prędkości 160 km/h.

Umowa została zawarta między Kolejami Dolnośląskimi S. A. a Województwem Dolnośląskim, na dofinansowanie projektu pn. „Zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych dla potrzeb komunikacji podmiejskiej” w ramach Priorytetu nr 3 - Transport, działania nr 3.3. – Transport miejski i podmiejski Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wartość całkowita projektu to ponad 103,8 mln zł. Wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego to około 70,7 mln zł.Okres realizacji projektu - 30 grudzień 2011 r.

Zakup 3 autobusów szynowych

W lutym 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na zakup trzech nowych autobusów szynowych dla Dolnego Śląska, które miały zostać wyprodukowane przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki”.

Zakup trzech szynobusy został sfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego, a pierwsze pojazdy trafiły na Dolny Śląsk w połowie listopada 2010 r.

Jednoczłonowy autobus szynowy posiada 60 miejsc siedzących, a dwuczłonowy 120 miejsc siedzących. Zakup tego typu maszyn pozwoli na podniesienie standardu obsługi dolnośląskich połączeń kolejowych i zwiększy komfort podróży pasażerów Kolei Dolnośląskich S.A.

Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego mają na celu przyśpieszenie realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego.

Zakup 8 autobusów szynowych dla województwa dolnośląskiego

Numer Projektu: SPOT/1.1.2/105/04

Budżet projekt: 56 792 220 zł

Dofinansowanie z UE: 28 396 110 zł

Działanie 1.1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego TRANSPORT.

Zakup taboru kolejowego dla województwa dolnośląskiego w latach 2008-2013

Projekt przewiduje zakup 6 autobusów szynowych

Całkowita wartość projektu: 46 mln zł.

Dofinansowanie z UE: 39,1 mln zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Studium Wydobycia i Transportu Surowców Skalnych

Dolny Śląsk pełni rolę najważniejszego rezerwuaru surowców skalnych w Polsce i jest eksporterem kruszyw budowlanych i drogowych, których ze względu na geologiczne ukształtowanie posiada najwięcej w kraju. Postępujące niszczenie dróg na Dolnym Śląsku w wyniku transportu surowców skalnych oraz wzrastające zapotrzebowanie na materiały budowlane w całym kraju każe zwrócić szczególną uwagę na potencjał infrastruktury kolejowej, która jest predestynowana do przejęcia głównego strumienia transportu materiałów ciężkich, w tym surowców skalnych.

Odnotowywany w ostatnich latach wzrost popytu na kruszywa i program budowy dróg i autostrad w Polsce pozwala wnioskować, iż w najbliższej przyszłości wydobycie i transport surowców skalnych z Dolnego Śląska będzie się nasilał. Przy utrzymaniu obecnej tendencji przewozu około 90% surowców skalnych w Polsce i na Dolnym Śląsku z wykorzystaniem samochodów ciężarowych wnioskować należy, że po przeprowadzeniu nowych inwestycji drogowych powstanie konieczność natychmiastowych remontów dróg, służących jako szlaki dostaw kruszyw na budowę. Konieczne jest zdjęcie obciążenia transportowego z dróg i przeniesienie go na linie kolejowe.

W celu przybliżenia możliwych rozwiązań tego problemu opracowano Studium Wydobycia i Transportu Surowców Skalnych.

 

Wytyczne kierunkowe do kształtowania sieci drogowej i kolejowej w województwie dolnośląskim

Zarząd Województwa Dolnośląskiego dbając o zrównoważony rozwój województwa dolnośląskiego, jego właściwe zagospodarowanie przestrzenne oraz optymalny rozwój układu drogowego i kolejowego zlecił Wojewódzkiemu Biuru Urbanistycznemu we Wrocławiu opracowanie projektu „Wytycznych kierunkowych do kształtowania sieci drogowej i kolejowej w województwie dolnośląskim”.

W dniu 16 czerwca Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę Nr 2918/III/09 w sprawie zatwierdzenia studium „Wytyczne kierunkowe do kształtowania sieci drogowej i kolejowej w województwie dolnośląskim”.

Niniejsze studium odnosi się do problemów zagospodarowania przestrzennego i uwarunkowań ekologicznych, uwzględnia cele wskazane w strategii rozwoju województwa i zostanie wykorzystane, jako jeden z podstawowych elementów aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Wytyczne kierunkowe do kształtowania sieci drogowej i kolejowej w województwie dolnośląskim

Newsletter

Skontaktuj się


INFORMACJA KOLEJOWAKoleje Dolnośląskie S.A.
tel.: + 48 76 753 51 22 (8-20)
tel.: 703 302 503 (24h) - opłata
za min. połączenia 2,08 zł brutto

Przewozy Regionalne sp. z o.o.
tel.: 782 451 992 (24h)
tel.: 703 20 20 20 (24h) - opłata
za min. połączenia 1,29 zł brutto