Ulgi

24.01.2011

ULGA 95%


Do przejazdów z ulgą 95% w cenie biletu w wagonach klasy 2 pociągów REGIO, interREGIO, REGIOekspress i Kolei Dolnośląskich S.A. (bilety jednorazowe i miesięczne) uprawnieni są:

1) Przewodnik towarzyszący w podróży cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych:
- uznanej za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji;
- uznanej za osobę całkowicie niezdolną do pracyPrzewodnikiem osoby niewidomej może być osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies – przewodnik.

2) Przewodnik lub  opiekun towarzyszący w podróży  osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji  (za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uważać osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym i inwalidę I grupy - jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy) lub osobie niewidomej. Opiekunem może być osoba pełnoletnia, a przewodnikiem - osoba, która ukończyła lat 13 lub pies-przewoźnik.

Dokumenty uprawniające do przejazdu z ulgą w wysokości 95%:

a) w przypadku osoby niewidomej - jeden z dokumentów osoby niewidomej, o którym mowa w poz. 12, stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku;
b) w przypadku osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji – jeden z poniższych dokumentów, okazany wraz z dowodem tożsamości osoby, której towarzyszy opiekun lub przewoźnik:

- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,

-  wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefowi Agencji Wywiadu (wzór nr 28), stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,

- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzy- stencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,

- orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,

- zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,

- wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,

- zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,

- legitymacja emeryta – rencisty policyjnego (wzory nr 29 i 30) wydana przez właściwy organ emerytalno – rentowy podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministrowi Sprawiedliwości, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji,

-  legitymacja emeryta – rencisty wojskowego (wzór nr 31) wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji,

- legitymacja emeryta – rencisty policyjnego (wzór nr 32) wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji,

- legitymacja osoby niepełnosprawnej (wzory nr nr 21  – 25), stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ;

Przy przejazdach w klasie dowolnej pociągów REGIO, interREGIO, REGIOekspres i Kolei Dolnośląskich S.A. na podstawie biletów jednorazowych, do korzystania z ulgi 95% uprawnieni są:

1) Przewodnicy towarzyszący w podróży:
a) Inwalidom wojennym i wojskowym; zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową);
b) Kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi; zaliczonymi do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową).

Dokumenty uprawniające do przejazdu z ulgą 95%:

a) Legitymacja cywilna niewidomej ofiary działań wojennych

 

AKTUALNA TABELA ULG


Komentarze

Ten artykuł nie był jeszcze komentowany

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Newsletter

Skontaktuj się


INFORMACJA KOLEJOWAKoleje Dolnośląskie S.A.
tel.: + 48 76 753 51 22 (8-20)
tel.: 703 302 503 (24h) - opłata
za min. połączenia 2,08 zł brutto

Przewozy Regionalne sp. z o.o.
tel.: 782 451 992 (24h)
tel.: 703 20 20 20 (24h) - opłata
za min. połączenia 1,29 zł brutto