Ulgi

24.01.2011

ULGA 78%


Do przejazdów z ulgą biletową w wysokości 78% wagonami klasy 2 pociągów REGIO, interREGIO, REGIOekspres i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawnieni są:

a) Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia  –wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo–wychowawczej, placówki oświatowo–wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno–wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno–wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny  – i z powrotem.
b) Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – wyłącznie przy przejazdach określonych w punkcie a);
c) Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych;
d) Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji;
e) Inwalidzi wojenni i wojskowi: zaliczeni do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową);
f) Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi: zaliczonymi do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową);

Do przejazdów z ulgą biletową w wysokości 78% wagonami klasy 2 pociągów REGIO, interREGIO,REGIOekspres i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawniają następujące dokumenty:

a) Dla dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem (do 24 roku życia) 

1)  dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym: legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego, legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, lub legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt. 2;

2) dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym: legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ, legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ, wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa, wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,

3) przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów wskazanym w pkt.1 i 2, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:  termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym; potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

b) dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży określonych w punkcie a):

1) dokumenty dziecka określone w pkt. a), poz. 1-3, jeżeli przejazd przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem; zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym, albo placówkę opiekuńczo–wychowawczą, albo zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie), o którym mowa w poz.a), pkt. 3 – jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.

c)dla żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych:

1) Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.

d) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych uznanych za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji:

1) Legitymacja  cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystawiona przez organ rentowy.

e) dla inwalidów wojennych i wojskowych: zaliczonych do I grupy inwalidów lub uznanych za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową):

1) Książka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do I grupy inwalidów, albo o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

f)Dla kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi: zaliczonych do I grupy inwalidów lub uznanych za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową);

1) Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystawiona przez organ rentowy.

 

AKTUALNA TABELA ULG


Komentarze

Ten artykuł nie był jeszcze komentowany

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Newsletter

Skontaktuj się


INFORMACJA KOLEJOWAKoleje Dolnośląskie S.A.
tel.: + 48 76 753 51 22 (8-20)
tel.: 703 302 503 (24h) - opłata
za min. połączenia 2,08 zł brutto

Przewozy Regionalne sp. z o.o.
tel.: 782 451 992 (24h)
tel.: 703 20 20 20 (24h) - opłata
za min. połączenia 1,29 zł brutto