Ulgi

24.01.2011

ULGA 49%


Do przejazdów z ulgą biletową w wysokości 49% (bilety jednorazowe i miesięczne) wagonami klasy 2 pociągów REGIO, interREGIO, REGIOekspres i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawnieni są:

a) Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, posiadające odpowiednie dokumenty potwierdzające ten stan;

Do przejazdów z ulgą biletową w wysokości 49% (bilety jednorazowe i miesięczne imienne) wagonami klasy 2 pociągów REGIO, interREGIO,  REGIOekspres i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawniają następujące dokumenty:

1) Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

a)wypis z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do grona inwalidów;

b) wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) albo szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;

c) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;

d) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;

e) zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;

f) wypis z treści orzeczenia rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) lub komisji lekarskiej KRUS, stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji;

g) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;

h) legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy podległy MSWiA lub Ministerstwu Sprawiedliwości, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji;

i) legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy podległy Ministrowi Obrony Narodowej z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji;

j) legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej i z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji;

k) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności wystawiona przez uprawniony organ.

Dokumenty wskazane w punktach a) – k) okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. 

Do przejazdów z ulgą biletową 49% wagonami klasy 2 (bilety miesięczne imienne) pociągów REGIO, interREGIO, REGIOekspres i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawnieni są:

a) Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
b) Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Do przejazdów z ulgą biletową 49% wagonami klasy 2 (bilety miesięczne imienne) pociągów REGIO, interREGIO, REGIOekspres i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawniają następujące dokumenty:

a) zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydane przez dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły; legitymacja szkolna (w tym legitymacja dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych), wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wiek ucznia, jeżeli nie jest on określony w legitymacji;
b) dla studentów – legitymacja studencka, wydana przez polską uczelnię wyższą;

- dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych lub kolegiów pracowników służb społecznych – legitymacja słuchacza kolegium.

Z legitymacją należy okazać dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie wieku studenta lub słuchacza, jeżeli nie jest on określony w legitymacjach.

 

AKTUALNA TABELA ULG


Komentarze

Ten artykuł nie był jeszcze komentowany

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Newsletter

Skontaktuj się


INFORMACJA KOLEJOWAKoleje Dolnośląskie S.A.
tel.: + 48 76 753 51 22 (8-20)
tel.: 703 302 503 (24h) - opłata
za min. połączenia 2,08 zł brutto

Przewozy Regionalne sp. z o.o.
tel.: 782 451 992 (24h)
tel.: 703 20 20 20 (24h) - opłata
za min. połączenia 1,29 zł brutto