Ulgi

24.01.2011

ULGA 37%


1) Do przejazdów z ulgą biletową 37%  (bilety jednorazowe) wagonami dowolnej  klasy pociągami REGIO, interREGIO, REGIOekspres i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawnieni są:

a) Inwalidzi wojenni i wojskowi, zaliczeni do II lub III grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy;
b) Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, zaliczeni do II lub III grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy;
c) Kombatanci oraz inne osoby będące emerytami, rencistami i inwalidami.

Do przejazdów z ulgą biletową 37%  (bilety jednorazowe) wagonami dowolnej klasy pociągów REGIO, interREGIO, REGIOekspres i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawniają następujące dokumenty:

a) dla inwalidów wojennych i wojskowych, wskazanych w punkcie 1 podpunkt a) – książka inwalidy wojennego (wojskowego), zawierająca wpis odpowiednio o zaliczeniu do II lub III grupy inwalidzkiej lub o całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy;
b) Dla wymienionych w pkt.1, podpunkt b) – legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, wystawiona przez organ rentowy;
c) Dla osób wymienionych w pkt.1 podpunkt c) – zaświadczenia wydawane przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulg.

Zaświadczenia i legitymacje wystawione przez:

- Ministra Pracy i Polityki Społecznej;

- Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

- Urząd do spraw Kombatantów;

- Związek Bojowników o Wolność i Demokrację albo Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

W/w dokumenty zawierające wpisy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów obowiązujących do dnia 30 stycznia 2002 roku  poświadczają obecnie obowiązujące uprawnienia – do czasu uaktualnienia wpisu o wysokości przysługującej ulgi lub wymiany dokumentu. 

2) Do przejazdów z ulgą biletową 37% w wagonach klasy 2  (bilety jednorazowe) pociągów REGIO, interREGIO, REGIOekspres  i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawnieni są:

a) Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których są pobierane zasiłki rodzinne – 2 przejazdy w roku;
b) Dzieci w wieku powyżej lat 4 do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
c) Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o  uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
d) Posiadacze ważnej Karty Polaka;

Do przejazdów z ulgą biletową 37% w wagonach klasy 2 (bilety jednorazowe) pociągów REGIO, interREGIO, REGIOekspres i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawniają następujące dokumenty:

a) Dla emerytów i rencistów oraz ich współmałżonków, na których są pobierane zasiłki rodzinne – zaświadczenie wydane przez:
- terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów;
- regionalne komitety emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”;
- Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce „Solidarność Weteranów Pracy”;
- Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Solidarność – 80”;
- wojewódzkie i regionalne rady weteranów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
- Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy”;
- zarządy wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych;
- zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego;
- okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego;
- Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli;
- Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność” im. Księdza Jerzego Popiełuszki;
- zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej;- oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego;
- terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej

W/w dokumenty dotyczą osób uprawnionych należących i nienależących do tych organizacji. 

Zaświadczenie okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

b) Dla dzieci w wieku powyżej lat 4 do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego:
- dokument stwierdzający wiek dziecka;
- zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej;
- legitymacja przedszkolna dziecka przedszkolnego (jeśli dziecko ma stwierdzony stopień niepełnosprawności).    

c) Dla dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej:

- zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły;

- legitymacja szkolna (wraz z innym dokumentem umożliwiającym określenie wieku dziecka, jeśli nie określa go legitymacja);  

d )Dla posiadaczy Karty Polaka – aktualna Karta Polaka.    

3) Do przejazdów z ulgą biletową 37%  (bilety jednorazowe i miesięczne imienne) wagonami klasy 2 pociągów REGIO, interREGIO, REGIOekspres  i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawnieni są:

a) Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji;

b) Cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy;

c) Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych –publicznych lub o uprawnieniach szkół publicznych;

d) Nauczyciele akademiccy;

Do przejazdów z ulgą biletową 37% (bilety jednorazowe i miesięczne imienne) wagonami klasy 2 pociągów REGIO, interREGIO,  REGIOekspres i Kolei Dolnośląskich S.A. uprawniają następujące dokumenty:

a) Dla osób niewidomych, nieuznanych za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji:

– dokument stwierdzający inwalidztwo II grupy lub całkowitą niezdolność do pracy z powodu stanu narządu wzroku; 

- legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności „04-O”;

Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.

b) Dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych:

- legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych z wpisem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wystawiona przez organ rentowy.    

c) Dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych publicznych lub o uprawnieniach szkół publicznych:

- legitymacja służbowa nauczyciela  

d) Dla nauczycieli akademickich:

- ważna legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego

 

AKTUALNA TABELA ULG


Komentarze

Ten artykuł nie był jeszcze komentowany

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Newsletter

Skontaktuj się


INFORMACJA KOLEJOWAKoleje Dolnośląskie S.A.
tel.: + 48 76 753 51 22 (8-20)
tel.: 703 302 503 (24h) - opłata
za min. połączenia 2,08 zł brutto

Przewozy Regionalne sp. z o.o.
tel.: 782 451 992 (24h)
tel.: 703 20 20 20 (24h) - opłata
za min. połączenia 1,29 zł brutto